Wekerle Sándorról írták 5.oldal  Mikszáth Kálmán  „ Egy nagy államférfiú markának a sziluettje jelenik meg. S máris kezdjük fölösmerni mélyebben rejlő tulajdonságait. Merész, de nem szenvedélyből, mint Kossuth, inkább taktikából; okos, de nem az összes körülmények meglatolásából, mint Tisza, hanem instinktuszból, mint gr. Andrássy; ingadozó, de nem a természeténél fogva, mint Ghyczy, hanem időnyerésből, és puha, engedékeny, de csak azért, hogy az erőseket tévútra vigye… Csak Wekerle képes olyan könnyedén, oly mosolygósan fogni a kormánygyeplőket, mintha pamutot tartana egy szép asszonynak… Van benne a Metternich bűvészies ügyességéből, szemei kitűnőek a homályban, s keze biztos a szövevények kibontásánál… És van benne végre valami patriarchalis…”  Cikkek és Karcolatok III. Az általános helyzet III.  Wekerle és a modus vivendik (részlet)    Sipőcz Jenő   Budapest polgármestere, főpolgármestere (részlet)  „A nagy összeomlásból nekünk egy nagy kincsünk maradt meg: a mi ezeréves múltunk, a világ felé államiságunknak, isteni rendeltetésünknek döntő bizonyítéka; magunk felé nemzeti öntudatunk és önbizalmunk örök forrása… Nem hagyhatjuk ki a múltból, mint egységes egészből Magyarország utolsó korszakát sem… Ennek a korszaknak a közepe a Millennium körüli korszak, a magyar dicsőségnek, a magyar Gloire-nak korszaka, amely a világ felé a magyart erősnek, hatalmasnak, politikailag és kulturailag kifejlettnek mutatta. Mintha a magyar dicsőség a nagy összeomlás előtt még egyszer fel akart volna lobbanni, hogy megmutassa fényét az egész világnak. Ennek a fényes korszaknak nagy államférfijai közé tartozott Wekerle, aki a maga alkotásaival hatalmasan hozzájárult e korszak értékeihez, egyéniségével pedig magának a korszaknak méltó képviselője lett. Wekerle Sándor legnagyobb alkotása, amely a külföldön is ismertté tette nevét, az ő nagy pénzügyi reformja, az új aranyalapra helyezett pénzrendszer behozatala. Wekerle ezzel rendkívül emelte a magyar állam tekintélyét kifelé, pénzügyileg a művelt nyugati államokkal egy színvonalra emelte. Wekerléig a magyar állam csak mint jogállam volt egyenrangú, pénzügyi egyenrangúságát Wekerle szerezte meg a számára. De Wekerle egész egyénisége is méltón képviseli ezt a korszakot. Ez a korszak a megfeszített tetterőnek és a fénynek, dicsőségnek korszaka. Wekerle maga volt a tetterő megszemélyesítője, és egyéniségének egészen szokatlan, egyént és tömeget megbűvölő varázsa méltóvá tette arra, hogy ennek a tettekben gazdag és dicsőségben fényes korszaknak valódi képviselő férfija legyen. Ha e korszakot jelképben akarjuk tükröztetni, azt nem jellemezhetjük jobban, mintha Wekerle szellemalakját állítjuk a világ elé.  De Wekerle szellemalakja a nemzet felé fordulva is belső erőt sugároz magából, nemcsak azt hirdeti, hogy a kora által felállított feladatoknak megfelelt, azokat betöltötte, de ezen túl a szellemi és erkölcsi folytonosságot is hirdeti, mert neki még ma is egy új, egy gyökeresen megváltozott korszakban is van mondanivalója nemzete számára. Ez pedig csak a valódi zseni kiváltsága… Wekerlét elsősorban pénzügyi zseninek dicsőítik, szóval egy olyan szellemi ágazatban tulajdonítanak neki nagy felsőbbséget, amelyet a közvélemény általában hidegnek, számítónak, ridegnek érez. De az ő zsenije éppen abban mutatkozott meg, hogy akkor is, amidőn a legnagyobb szakszerűséget képviselte, ebbe a szellemi ágazatba szívet, lelket és erkölcsi elveket tudott belevinni. Ez volt az oka annak az egyedülálló jelenségnek, hogy ő mint pénzügyi politikus szerezte meg páratlan népszerűségét. Legnagyobb műve, az aranypénzrendszer, már összeomlott, de emlékét ma is fenntartja az erkölcsi célzat: meg akarta szüntetni a pénz hullámzásával járó pusztító spekulációt és helyre akarta állítani a tisztességes munka értékét. Adótörvényei is reformra szorultak időjártával, de a bennök lefektetett szociális eszmék mint erkölcsi elvek szintén örök értéket jelentenek. Tovább a következő oldalra Wekerle életrajza Életpályája Wekerléről írták Történetek róla Archívum Képek Linkek Bolt Bejelentkezés, cím